Decyzja nr 361 Starosty Nakielskiego z dnia 10.06.2019r., znak: WWA.6740.366.2019.AW. pozwolenia na modernizację huty szkła połączonej ze wzrostem wydajności wytopu ze 130 Mg do 200Mg szkła na dobę wraz z przebudową i rozbudową obiektów kubaturowych i zmianą sposobu użytkowania istniejącej części magazynowej na produkcyjną, zmianą lokalizacji komina i budową wagi samochodowej na działce nr 254/5 oraz rozbiórką budynków i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o nr 254/5, 255, 260/23 obręb Tur, gmina Szubin, wydana na rzecz Dekorglass Działdowo S.A.

Informacje

Rejestr zmian