Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

O g ł o s z e n i e

Starosty Nakielskiego

z dnia 07 czerwca 2018 roku

w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 3 i art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 43/2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do  sprzedaży:

 • nieruchomość położoną w Nakle nad Notecią przy ulicy Sądowej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2443/22, 2443/26, 2443/27, 2443/28 i 2443/29 o łącznej powierzchni 0,9237 ha, stanowiącą użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00001493/8,
 • udział wynoszący 6651/8189 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Sądowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2443/23 o powierzchni 0,0639 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00020013/9, stanowiącej użytek dr – drogi,
 • udział wynoszący 5277/10326 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Sądowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2443/31 o powierzchni 0,0888 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00020011/5, stanowiącej użytek dr – drogi,
 • udział wynoszący 9237/17917 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Sądowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2443/35 o powierzchni 0,0271 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00019883/8, stanowiącej użytek dr – drogi.

II. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w środkowej części miasta Nakło nad Notecią. Kształt poszczególnych działek jest zbliżony do prostokątów. Znajdują się na niej ruiny dawnych zakładów mięsnych. Lokalizacja nieruchomości jest bardzo dobra, a otoczenie i sąsiedztwo dobre, bowiem na działkach sąsiednich znajdują się budynki usługowe, mieszkalne jednorodzinne, handlowe, parkingi i drogi dojazdowe.

Do nieruchomości tej dojeżdża się przez działki nr: 2443/23, 2443/31 i 2443/35, stanowiące użytek dr – drogi, będące własnością Skarbu Państwa, a oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich.

 III. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 23 maja 2018 r., znak: RGP.6727.166.2018, na podstawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy ulicy Sądowej, zatw. uchwałą nr LI/985/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2014 r.:

 • działka nr 2443/22 położona jest w terenie o symbolu 8U,
 • działka nr 2443/26 położona jest w terenie o symbolu 9U i KDW 1,
 • działka nr 2443/27 położona jest w terenie o symbolu 9U,
 • działka nr 2443/28 położona jest w terenie o symbolu 8U i KDW 1,
 • działka nr 2443/29 położona jest w terenie o symbolu 8U,
 • działka nr 2443/23 położona jest w terenie o symbolu KDW 3,
 • działka nr 2443/31 położona jest w terenie o symbolu KDW 2 i KDW 3,
 • działka nr 2443/35 położona jest w terenie o symbolu KDW 3.

Tekst planu: tereny oznaczone symbolami: 8U i 9U przeznacza się na cel zabudowy usługowej, natomiast tereny oznaczone symbolami: KDW 1, KDW 2 i KDW 3 przeznacza się na cel drogi wewnętrznej.

Nieruchomość nie jest objęta obszarem zdegradowanym bądź obszarem rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji.

IV. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

V. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości – działek stanowiących drogi wynosi 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości objęta będzie 23 % stawką podatku VAT.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących drogi – 3 % ceny; termin wnoszenia opłat – do dnia 31 marca każdego roku,      z góry za dany rok; aktualizacja opłat zgodnie z ustawią o gospodarce nieruchomościami.

VI. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 30 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, pokój nr 16.

VII. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 24 sierpnia 2018 r. na konto Powiatu Nakielskiego nr 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom, które wadium wniosły, zwraca się je niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi w całości nabywca nieruchomości.

 VIII. Warunki uczestniczenia w przetargu:

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w ustalonej wysokości, we wskazanej formie i w wyznaczonych terminie oraz miejscu.

Przed otwarciem przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestników przetargu.

IX. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

X. Starosta Nakielski może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podaje się przyczynę odwołania przetargu.

XI. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego      w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego (http://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info). Ponadto wyciąg   z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej.

 XII. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, który mieści się przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6 lub telefonicznie pod nr 52 386 62 15 lub 52 385 16 20.

 

 STAROSTA NAKIELSKI

Tomasz Miłowski

  • Nr przetargu SWG.6840.12.2017

Informacje

Rejestr zmian