Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 1 lutego 2018 r. o przetargu na sprzedaż działki nr 268/58 w Szubinie

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), § 3, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zmianami), oraz zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 345/2017 z dnia
20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Nakielski ogłasza

przetarg ustny ograniczony

 1. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 268/58 o powierzchni 0,3489 ha, położona w Szubinie przy ulicy Pałuckiej, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1U/00004395/8.
 2. Nieruchomość stanowi działkę niezabudowaną, niezagospodarowaną, częściowo ogrodzoną, zakrzaczoną, w części zaśmieconą, z licznymi wieloletnimi samosiewami drzew liściastych. Teren o znacznej deniwelacji, pagórkowaty, niedostępny, na niewielkiej części obsadzony tujami.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części miasta Szubina, uchwalonym uchwałą nr XXX/236/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 07.02.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 858) nieruchomość jest położona w konturze urbanistycznym oznaczonym symbolem A-1ZP – teren przeznaczony na cel zieleni publicznej urządzonej.
 4. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Wadium stanowi kwotę 5.000 zł.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 (pokój nr 16) o godzinie 1100.
 7. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z działką nr 268/58 stanowiącą przedmiot przetargu, ponieważ nie posiada ona dostępu do drogi publicznej. Dopuszczalny jest zarówno wspólny jak i indywidualny udział w przetargu i zakupie nieruchomości.
 8. Warunkami uczestnictwa w przetargu są:
 9. a) wpłacenie wadium w pieniądzu w określonej wyżej wysokości na konto Powiatu Nakielskiego w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią nr 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010 najpóźniej do dnia 5 marca 2018 roku,
 10. b) pisemne zgłoszenie zamiaru indywidualnego lub wspólnego uczestnictwa w przetargu do dnia 5 marca 2018 roku na w/w adres Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Organizator bierze pod uwagę datę wpływu pisma.
 11. Wpłacone wadium przez uczestnika, który zostanie ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku niezgłoszenia się wyłonionego w drodze przetargu nabywcy do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 12. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

W przypadku:

–      podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

–      małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości;

– wspólnego uczestnictwa w przetargu przez pozostałe podmioty – obecność wszystkich zgłoszonych osób lub ich pełnomocnika.

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

 1. Postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Starosta Nakielski zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Piotra Skargi 6
oraz w filii Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34a, a także w prasie o zasięgu powiatu i na stronie internetowej
www.powiat-nakielski.pl (zakładka Nieruchomości na sprzedaż).

Bliższe informacje można uzyskać w Filii Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Kcyńskiej 34a w Szubinie lub pod nr. tel.: (52) 384-88-32.

  • Nr przetargu 2/2018

Informacje

Rejestr zmian