Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 1 lutego 2018 r. o przetargu na sprzedaż działki nr 93/5 w Kowalewie

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zmianami), oraz zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 239/2016 z dnia  31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Nakielski ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 1. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 93/5 o powierzchni 0,1271 ha, położonej przy ulicy Szkolnej 13 w Kowalewie (województwo kujawsko-pomorskie), dla której Sąd Rejonowy w Szubinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1U/00026038/8.
 2. Nieruchomość położona jest w centrum wsi przy ulicy Szkolnej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Działka znajduje się w odległości ok. 500 m od drogi krajowej nr 5. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest jako nieużytek. Działka jest porośnięta krzewami i trawą. Nieruchomość położona jest na płaskim terenie, a jej kształt zbliżony jest do kwadratu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej. Istnieje możliwość przyłączenia sieci energetycznej i wodociągowej z bezpośredniego sąsiedztwa.
 3. Dla terenu działki nr 93/5 położonej w Kowalewie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy, uchwalony Uchwałą nr XLVII/353/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014 r., który określa jej przeznaczenie jako 5 U/MN – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 4. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100). Wadium stanowi kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT o stawce 23%.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 (pokój nr 16) o godzinie 1230.
 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w określonej wyżej wysokości na konto Powiatu Nakielskiego w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią nr 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010 najpóźniej do dnia 5 marca 2018 roku. Dopuszcza się wniesienie wadium w postaci obligacji Skarbu Państwa lub papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który zostanie ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku niezgłoszenia się wyłonionego w drodze przetargu nabywcy do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 9. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku:

–      podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

–      małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

 1. Postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Starosta Nakielski zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Piotra Skargi 6
oraz w filii Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34a, a także w prasie o zasięgu powiatu i na stronie internetowej
www.powiat-nakielski.pl (zakładka Nieruchomości na sprzedaż).

Bliższe informacje można uzyskać w Filii Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Kcyńskiej 34a w Szubinie lub pod nr. tel.: (52) 384-88-32.

  • Nr przetargu 1/2018

Informacje

Rejestr zmian