Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 28 marca 2017 r. o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kcyni

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami), oraz zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 427/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność Skarbu Państwa

Starosta Nakielski ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 1. na sprzedaż lokalu użytkowego (handlowego) o pow. uż. 84,92 m2, położonego w Kcyni przy ul. Poznańskiej 9, stanowiącego własność Skarbu Państwa, wraz udziałem 8492/32933 w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę nr 1049 o pow. 0,1289 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalno-handlowym, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1U/00035544/4.
 1. Nieruchomość usytuowana jest w odległości ok. 100 m od centrum miasta Kcynia – Rynku, gdzie znajduje się Urząd Miejski, kościół oraz skupiają się obiekty usługowe i handlowe. W sąsiedztwie nieruchomości, wzdłuż ulicy Poznańskiej znajdują się budynki mieszkalno-usługowe.

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 1049 o pow. 0,1289 ha. Działka o wydłużonym kształcie, zbliżonym do litery L. Posiada dostęp do dwóch ulic: Poznańskiej i Strażackiej. Uzbrojenie terenu stanowią sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Główny budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz z podpiwniczeniem (kamienica), z początku XX w. zlokalizowany jest frontem do ul. Poznańskiej, natomiast oficynę stanowią: dobudowany budynek mieszkalny parterowy z poddaszem z początku XX w. oraz dwa parterowe budynki gospodarcze: z początku XX w. i z lat 70-tych XX w.

Lokal handlowy nr 1 usytuowany jest na parterze budynku głównego, frontem do ulicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 84,92 m2 i nie posiada on pomieszczeń przynależnych. Układ funkcjonalny lokalu tworzą: sklep o pow. uż. 62,74 m2, zaplecze o pow. uż. 12,51 m2, łazienka o pow. uż. 6,72 m2 i magazyn o pow. uż. 2,95 m2. Lokal jest obecnie przedmiotem umowy najmu na czas określony do dnia 31.05.2017 r.

 1. Dla terenu wyżej opisanej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kcynia zatwierdzonym uchwałą nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 lutego 2011 r. nieruchomość jest oznaczona jako 1 M/U – teren intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 1. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł 00/100). Wadium stanowi kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 (pokój nr 16) o godzinie 1300.
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w określonej wyżej wysokości na konto Powiatu Nakielskiego w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią nr 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010 najpóźniej do dnia 5 maja 2017 roku. Dopuszcza się wniesienie wadium w postaci obligacji Skarbu Państwa lub papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
 1. Wpłacone wadium przez uczestnika, który zostanie ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku niezgłoszenia się wyłonionego w drodze przetargu nabywcy do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

W przypadku:

–     podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

–     małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

 1. Postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Starosta Nakielski zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Piotra Skargi 6 oraz w filii Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12A, a także w prasie o zasięgu powiatu i na stronie internetowej www.powiat-nakielski.pl (zakładka Nieruchomości na sprzedaż).

Bliższe informacje można uzyskać w Filii Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Kcyńskiej 12A w Szubinie lub pod nr. tel.: (52) 384-88-32.

  • Nr przetargu 4/2017

Informacje

Rejestr zmian