Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia woli udziału w roli partnera przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (Gmina Kcynia) Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała w sprawie nadania Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Samostrzelu imienia Ireny Sendlerowej Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego. Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 postępowanie w spr. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej Paterek – Łankowiczki Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej – stabilizacja punktów osnowy i sporządzenie opisów topograficznych) na obszarze powiatu nakielskiego dla 3 miast i 4 gmin Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Wisławy Szymborskiej w Kcyni do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 31 sierpnia 2016 roku. Szczegóły
« 1 2 114 115 116 117 118 155 156 »