Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.09.2016 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej – stabilizacja punktów osnowy i sporządzenie opisów topograficznych) na obszarze powiatu nakielskiego dla 3 miast i 4 gmin Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Wisławy Szymborskiej w Kcyni do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 31 sierpnia 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia Nowemu Szpitalowi w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. zgody na ulepszenie nieruchomości poprzez przeprowadzenie termomodernizacji obiektów szpitala zlokalizowanych w Nakle i Szubinie Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 29 sierpnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Decyzja nr 441 z dnia 19.08.2016r. pozwolenia na rozbudowę bazy handlu hurtowego produktami rolnymi, polegającej na budowie: dwóch silosów zbożowych płaskodennych, trzech silosów przyjęciowych lejowych, suszarni zboża z kolumnami chłodniczymi, czyszczalni zboża, hali kosza przyjęciowego, budynku sterowni, urządzeń transportu pionowego i poziomego zboża z galeriami transportowymi, zbiorników na gaz płynny z instalacją zbiornikową zasilającą suszarnię zboża i kontenerem technicznym oraz abonenckiej słupowej stacji transformatorowej SN-nn z liniami „nn” na działach o nr 341/1 i 341/4 obręb Dziewierzewo, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za I półrocze 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Materiały i projekty uchwał na XX sesję Rady Powiatu Nakielskiego w dniu 31 sierpnia 2016 roku Szczegóły
« 1 2 127 128 129 130 131 167 168 »