Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę o udzieleniu przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Szubin oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Szubin Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Kcynia oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Kcynia Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim, a Województwem Kujawsko-Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVII/220/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 209.000,00 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szkół kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakielski realizowanych w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” realizowanym przez Powiat Nakielski w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na dz. nr ew. 2/16, obręb Bielawy do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 4 września 2017 roku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 105 106 »