Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.10.2019 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 30 września 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nakielskiego oraz określenia jej składu osobowego. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Rozpętek Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego Szczegóły
Artykuł 01.10.2019 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 01.10.2019 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 września 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami Szczegóły
Akty prawne 30.09.2019 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 242 243 »