Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniach 9 i 10 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego

w dniach 9 kwietnia 2018 r., godz. 7.30 (I część) i 10 kwietnia 2018 roku, godz. 07.15 (II część)

 

 1. Powitanie
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku.
 4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

  a)   zmiany szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja;
  b)  nieodpłatnego przekazania środków trwałych pochodzących z zakończonych inwestycji prowadzonych w podległych jednostkach;
  c)  przyznania nagród Zarządu Powiatu Nakielskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe;
  d)  wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnej przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie.

6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:

a) „Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy”;
b) „Ocena zasobów pomocy społecznej i wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018”;
c) „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jednostek pomocy społecznej w Powiecie Nakielskim w roku 2017”;
d) „Informacja o działalności Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie w roku 2017”;
e) „Stan sanitarny w powiecie nakielskim” (materiał przewidziany w planie pracy Rady Powiatu Nakielskiego na sesję w miesiącu czerwcu).

7. Decyzja Starosty Nakielskiego udzielająca pozwolenia na rozbiórkę odcinka napowietrznej linii energetycznej wraz z rozbiórką napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego do budynku położonego w miejscowości Matyldzin, gmina Mrocza.

8. Sprawy Wydziału Rozwoju:

a)  wniosek Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” Kcynia dotyczący realizacji zadania publicznego pn. „Wakacje na sportowo z MLUKS Orlik Kcynia”, złożony w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b)  wniosek Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” Kcynia w sprawie wsparcia finansowego organizacji turnieju „ORLIK CUP II”.

9. Wniosek Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Nakle nad Notecią w sprawie wyasygnowania środków finansowych na organizację Powiatowych Obchodów „Dnia Strażaka” w Szubinie.

10. Sprawy Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią:

a) informacja o wszczęciu procedury zamówienia publicznego dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w ciągach dróg powiatowych;
b) wniosek sołtysa sołectwa Izabela w sprawie pomocy przy budowie drogi gminnej w miejscowości Izabela;
c) wniosek Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni w sprawie zlecenia koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kcynia (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 marca 2018 r.).

11. Wniosek sołtysa sołectwa Chraplewo w sprawie dokończenia remontu drogi Chraplewo – Dziewierzewo i Królikowo – Chraplewo.

12. Wniosek wykonawcy inwestycji powiatowej w sprawie zmiany decyzji dotyczącej naliczenia kar umownych (kontynuacja sprawy z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 marca 2018 r.).

13. Interpelacje i wnioski radnych Rady Powiatu Nakielskiego.

14. Pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Nakielskiego.

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia w budynku Przystani Powiat Nakielski zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego dotychczasowemu dzierżawcy.

16. Wniosek dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie środków na pilny remontu kanalizacji przy budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie.

17. „Sprawy Zarządu Dróg Powiatowych:

a) wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przetargu na dostawę ścinarki poboczy;
b) wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przetargu na realizację inwestycji drogowej.

18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian