Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 11 czerwca 2018 roku

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego
w dniu 11 czerwca 2018 roku, godz. 07.30

1. Powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku.
4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
a) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów w czasie ich nieobecności w szkołach oraz placówkach oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora;
c) zmiany uchwały nr XX/78/2003 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej prowadzącej sprawy związane z przekazywaniem mienia przez Skarb Państwa Powiatowi Nakielskiemu;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią;
e) wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nakielskiego;
f) wyrażenia zgody na rozebranie nieczynnego komina usytuowanego na nieruchomości dzierżawionej przez Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.;
g) przekazania Zespołowi Szkół Specjalnych w Karnowie ławek ogrodowych do realizacji programów nauczania.
6. Skierowanie projektów uchwały Rady Powiatu Nakielskiego w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nakielskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2017 rok;
b) udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Nakielskiego z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok;
c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego;
d) zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/338/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2018;
e) zmieniająca uchwałę nr XXXVI/310/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nakielskiego na lata 2018-2020”;
f) zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
7. Zaopiniowanie materiału sesyjnego: „Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w zakresie wykonywanych zadań”.
8. Bilans skonsolidowany Powiatu Nakielskiego za 2017 rok.
9. Sprawy Wydziału Architektury i Budownictwa:
a) wniosek Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko – pomorskiego”;
b) decyzja Starosty Nakielskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic poszczególnych posesji na działkach położonych w obrębie Karnowo, gmina Nakło nad Notecią oraz na działce przy ulicy Karnowskiej w Nakle nad Notecią.
10. Wniosek Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie w sprawie zwiększenia liczby godzin świetlicowych w szkole.
11. Wniosek mieszkańca gminy Kcynia w sprawie umorzenia należności z tytułu zasądzonego zwrotu kosztów procesu sądowego.
12. Pismo z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie skierowania powództwa Powiatu Nakielskiego przeciwko Nowemu Szpitalowi w Nakle i Szubinie sp. z o.o. do mediacji.
13. Sprawy Referatu Turystyki i Sportu:
a) wniosek w sprawie kontenerów, stanowiących własność Powiatu Nakielskiego (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 maja 2018 r.);
b) wniosek prezesa Fundacji Towarzystwa Naukowo-Edukacyjnego „Sapere Aude” w Kcyni w sprawie nieodpłatnego wynajęcia sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski w celu zorganizowania IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej;
c) wniosek w sprawie projektu pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski”.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian