Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 11 września 2017 roku

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego

w dniu 11 września 2017 roku, godz. 08.00

 1. Powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku.
 4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
  a) wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000,00 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku;
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów w czasie ich nieobecności w szkołach oraz placówkach oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora;
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017.
 6. Zaopiniowanie materiału sesyjnego: „Sytuacja na rynku pracy Powiatu Nakielskiego wraz z informacją o stanie realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 – 2020”.
 7. Sprawy Wydziału Edukacji:
  a) informacja dotycząc aktualnej liczby uczniów w internatach I Liceum Ogólnokształcącego B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Chroboczka w Szubinie;
  b) interpelacja Radnej Rady Powiatu Nakielskiego dotycząca budowy siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie;
  c) wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych w Szubinie w sprawie zwiększenia przydziału godzin na zajęcia świetlicowe.
 8. Sprawy Wydziału Rozwoju:
  a) wniosek Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Szubin w sprawie wsparcia finansowego organizacji I Gminnych Dni Seniora;
  b) wniosek Prezesa Nakielskiego Stowarzyszenia Nakielsis Deo w sprawie objęcia patronatem honorowym Starosty Nakielskiego Jesiennego Festiwalu Chórów Nakielsis Cantat;
  c) wniosek Prezesa Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Koła Powiatowego w Nakle nad Notecią w sprawie wsparcia finansowego organizacji 60 – lecia powstania Koła oraz Międzynarodowego Dnia Białej Laski;
  d) wniosek Stowarzyszenia Miłośników Psów Zaprzęgowych Sfora Nakielska dotyczący realizacji zadania publicznego pn. „VII zawody psich zaprzęgów – wystawa krajowa grupy piątej”, złożony w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 9. Wnioski złożone na XXXII sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią w dniu 30 sierpnia 2017 r.
 10. Wniosek Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego z wiatrołomów.
 11. Wniosek firmy wykonującej przebudowę boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią w sprawie przesunięcia terminu wykonania umowy.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian