Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 16 maja 2018 roku

 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego
w dniu 16 maja 2018 roku, godz. 07.30

 1. Powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku.
 4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  a) wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej) – pomiar i wyrównanie zastabilizowanych punktów osnowy wielofunkcyjnej oraz istniejących punktów osnowy wysokościowej wraz z weryfikacją opisów topograficznych dla terenu miasta i gminy Kcynia;
  b) wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 221 000,00 euro dla usług, prowadzonej na podstawie art. 138o ustawy Pzp, na przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów szkół kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakielski, realizowanych w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” realizowanego przez Powiat Nakielski w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu.
 6. Sprawy Wydziału Edukacji:
  a) wyliczenie wydatków płacowych oddziału technikum, liceum i branżowej szkoły I stopnia;
  b) wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią w sprawie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Kurs na Horn”;
  c) wniosek w sprawie utworzenia grupy ćwiczebnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią w ramach programu systemowego Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”;
  d) informacja dotycząca zwrotów subwencji oświatowej.
 7. Sprawy Referatu Turystyki i Sportu:
  a) wniosek właściciela firmy EventON w sprawie użyczenia terenu Przystani Powiat Nakielski w celu zorganizowania”Dnia Dziecka” dla dzieci z nakielskiego przedszkola „Słoneczko” oraz w celu prowadzenia w miesiącach maj – wrzesień 2018 roku wydarzeń okolicznościowych dla dzieci na mini boisku do piłki nożnej;
  b) wniosek przedstawiciela Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zorganizowania konkursu na najciekawszą kronikę sportową, prowadzoną przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu nakielskiego;
  c) wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w sprawie udostępnienia części terenu Przystani Powiat Nakielski oraz sprzętu wypożyczalni w związku z organizacją Dnia Rodzicielstwa.
 8. Wniosek dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie określenia ceny wywoławczej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego.
 9. Wniosek Gminy Szubin dotyczący wydania opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi łączącej ul. św. Marcina i ul. Młyńskiej w Szubinie wraz z przebudową mostów”.
 10. Sprawy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią:
  a) pismo w sprawie roszczenia rodziny zastępczej wobec Powiatu Nakielskiego;
  b) odpowiedź na wniosek członka Zarządu Powiatu w sprawie mieszkań chronionych.
 11. Wniosek prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nakle nad Notecią w sprawie objęcia honorowym patronatem Starosty Nakielskiego oraz współorganizacji zawodów sportowo – pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Nakielskiego.
 12. Wniosek Pomorsko – Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koła Pszczelarzy w Nakle nad Notecią w sprawie pomocy w organizacji „Wioski Pszczelarskiej” (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 maja 2018 roku).
 13. Wniosek wykonawcy inwestycji powiatowej w sprawie rezygnacji z naliczenia kar umownych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian