Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 6 listopada 2017 roku

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego
w dniu 6 listopada 2017 roku, godz. 8.00

1. Powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku.
4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
a) dofinansowania i objęcia Patronatem Starosty Nakielskiego cyklicznych konkursów wiedzy, wymiany młodzieży, konkursów umiejętności i innych form działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Nakielski;
b) zmiany szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach
Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja.
6. Sprawy Wydziału Rozwoju:
a) wniosek Fundacji Muzyczne Muzeum Komunikacji w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert;
b) informacja koordynatora dotycząca monografii Powiatu Nakielskiego i wniosek w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków dla recenzentów;
c) wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. „Dzieci Potulic” w sprawie dofinansowania zakupu nagród książkowych dla laureatów IX Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Żeby Polska była Polską”.
7. Sprawy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
a) wniosek Burmistrza Szubina w sprawie zrzeczenia się odszkodowania z tytułu przejęcia
na własność Gminy Szubin nieruchomości Powiatu Nakielskiego pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia
w Szubinie;
b) podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia do uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę nr 62/11 położoną w Nakle nad Notecią, nabytą
na własność Powiatu Nakielskiego, wydzieloną na poszerzenie drogi powiatowej (sprawa
z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2017 r.).
8. Sprawa porozumienia na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Nakło nad Notecią – Łochowice.
9. Wniosek w sprawie utwardzenia drogi wewnętrznej szpitala w Szubinie.
10. Zawiadomienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydania decyzji z dnia 20 września 2017 r., utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r., udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej
S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego
i wielopolskiego.
11. Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez dyrektora jednostki.
12. Wniosek Radnego Rady Powiatu Nakielskiego w sprawie finansowania zadań zleconych.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian