Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 9 października 2017 roku

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego

w dniu 9 października 2017 roku, godz. 8.30

 1. Powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku.
 4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu.
 5. Informacja o posiedzeniu komisji przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku.
 6. Informacja o posiedzeniu komisji przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej – stabilizacja punktów osnowy i sporządzenie opisów topograficznych) na obszarze miasta i gminy Kcynia.
 7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  a) wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 209.000,00 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej – stabilizacja punktów osnowy i sporządzenie opisów topograficznych) na obszarze miasta i gminy Kcynia;
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017.
 8. Zaopiniowanie materiału sesyjnego pn. „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle nad Notecią za 2016 rok.
 9. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Długa, Potulicka i Rudki w Nakle nad Notecią.
 10. Wniosek Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nakle nad Notecią dotyczący realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolski Konkurs PlastycznyMłodzież zapobiega pożarom”, złożony w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 11. Sprawy Referatu Turystyki i Sportu:
  a) wniosek Prezesa Fundacji Towarzystwo Naukowo – Edukacyjne Sapere Aude z Kcyni w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski na spotkanie inicjujące powstanie Centrum Żeglugi Śródlądowej i Rzecznych Flotylii Wojennych;
  b) wniosek w sprawie wynajęcia terenu przy Przystani Powiat Nakielski dla firmy Krasnal Europark sp. z o.o.
 12. Sprawa dotycząca budowy siłowni zewnętrznej w Szubinie (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2017 r.).
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian