Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) – nowe obowiązki!

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 o przeciwdziałaniu na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862 z późn. zm.)  w przypadku zatrudniania lub dopuszczenia osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi – np. wyjazdy na ferie, agroturystyka, obozy, itp., pracodawca lub inny organizator
w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS).

Powyższy obowiązek dotyczy także organizacji pozarządowych, fundacji, klubów sportowych.

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:

  1. Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;
  2. Przesłać pisemnie zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);
  3. Po aktywowaniu konta BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.

Zgodnie z art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

W związku z powyższym przesyłam informacje podległym i nadzorowanym organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom  i klubom sportowym o obowiązkach i sankcjach wynikających z przepisów ustawy.

Informacje

Rejestr zmian