Sprowadzanie zwłok/szczątków ludzkich/urny z prochami z zagranicy

  • Wydział Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli
  • Termin załatwienia pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich są wydawane na wniosek osób uprawnionych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od złożenia kompletnych dokumentów
  • Osoba kontaktowa Aldona Zielińska - Dyrektor Wydziału Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli, Maria Kozłowska, Iwona Teichman-Michałowska
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
   Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli
   pokój nr 11 (I piętro) lub pokój nr 14 (I piętro)
   godziny pracy: 7:00 - 15:00
  • Telefon kontaktowy 52 386 66 23 lub 52 386 66 21
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
   Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli
   pokój nr 11 (I piętro) lub pokój nr 14 (I piętro)
   godziny pracy: 7:00 - 15:00
  • Wymagane dokumenty • Wniosek osoby uprawnionej o wydanie pozwolenia zawiera następujące dane:
   1) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
   2) datę i miejsce zgonu;
   3) miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
   4) miejsce pochówku;
   5) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
   6) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy, numer i seria dokumentu tożsamości, numer telefonu, stopień pokrewieństwa,
   • Do wniosku o wydanie pozwolenia na przewóz zwłok i szczątków ludzkich dołącza się:
   1) akt zgonu (przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub międzynarodowy) lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon;
   UWAGA
   W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.
   2) zaświadczenie o miejscu pochówku;
   3) oryginał pełnomocnictwa.
  • Opłaty Nie pobiera się.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  • Uwagi

   Wniosek o uzyskanie pozwolenia na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa składa się do starosty właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków.

   Pozwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

   W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie określonym w rozporządzeniu przez Ministra właściwego do spraw zdrowia, pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

  • Podstawa prawna
   • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912);
   • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866);
   • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian