Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 132/2019 14.10.2019 Obowiązujący Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XIII sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 131/2019 14.10.2019 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019 Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 130/2019 14.10.2019 Obowiązujący Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Kosowie do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 128/2019 14.10.2019 Obowiązujący Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prawidłowe zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 na realizację zadania „Akceptuję-formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych” Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 129/2019 14.10.2019 Obowiązujący Uchwała w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu XII/92/2019 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nakielskiego oraz określenia jej składu osobowego. Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu XII/91/2019 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Rozpętek Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu XII/90/2019 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019 Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu XII/89/2019 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu XII/88/2019 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Szczegóły
« 1 2 3 98 99 »