Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Nakielskiego

UCHWAŁA NR 433/2017
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Nakielskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), uchwala się, co następuje:
§ 1. Skierować pod obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Nakielskiego projekty uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
2) zmieniająca uchwałę o udzieleniu przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Szubin oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Szubin;
3) zmieniająca uchwałę o zaciągnięciu i zabezpieczeniu kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2017-2034;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nakielskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Tomasz Miłowski …………………………….
Wicestarosta
Andrzej Kinderman……………………………..
Pozostali członkowie Zarządu:

Karolina Domżała-Kaczmarek ……………………………..
Jan Kominiak ……………………………..
Jarosław Schulz ……………………………..

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 16.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.10.2017
  • Data wejścia w życie 16.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 433/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Skierowanie projektów uchwał pod obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Nakielskiego.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian