Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 04 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do  sprzedaży nieruchomość położoną w obrębie Paterek, gmina Nakło nad Notecią, oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 340 o powierzchni 0,0800 ha, stanowiącą użytek RV – grunty orne klasy V, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00031156/3.

II. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości Paterek, przy ulicy Kcyńskiej. Sąsiaduje ona z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, stacją autogazu i pawilonem handlowym. Bliższe i dalsze sąsiedztwo to również zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość stanowi działkę w kształcie prostokątnego trapezu, której teren jest zarośnięty i zaśmiecony.

III. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 28 lutego 2017 r., znak: RGP.6727.62.2017, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kcyńską, Wyzwolenia i nowo projektowaną w Paterku zatw. uchwałą nr IV/25/98 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 1998 r., w/w działka nr 340 położona jest w jednostce o symbolu 31 Mj, U – tekst planu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej funkcji usługowej.
Nieruchomość nie jest objęta obszarem zdegradowanym bądź obszarem rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn.  Dz. U. z 2017 r., poz. 1023).

IV. Cena nieruchomości:
Cena nieruchomości wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

V. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

VI. Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego (http://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

STAROSTA NAKIELSKI
Tomasz Miłowski

    • Nr przetargu 1/2017

Informacje

Rejestr zmian