Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie piątego przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 3 i art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 59/2015 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

I. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono dnia 29 września 2015 r., drugi – dnia 14 stycznia 2016 r., trzeci – dnia 30 czerwca 2016 r. natomiast czwarty – dnia 01 grudnia 2016 r. Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

II. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do sprzedaży zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Potulice, gmina Nakło nad Notecią, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 39/31 o powierzchni 0,5475 ha (Ba – tereny przemysłowe), dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00030045/5.

III. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Potulice, w odległości ok. 100 m od drogi powiatowej Bydgoszcz – Potulice – Nakło.
Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową, odchodzącą od ulicy Bydgoskiej, stanowiącą własność Gminy Nakło nad Notecią.
W sąsiedztwie nieruchomości od strony wschodniej znajdują się obiekty produkcyjne, od strony północnej obszar zadrzewiony, od strony zachodniej oczyszczalnia ścieków, a od strony południowej nieużytkowane obiekty produkcyjne, wiata.
Nieruchomość nie jest wyeksponowana i jest niewidoczna z drogi powiatowej.
Obecnie przedmiotowa nieruchomość nie jest użytkowana, a wcześniej stanowiła część składową nieruchomości użytkowanej przez Zakład Karny w Potulicach.
Na nieruchomości znajdują się dwa budynki: parterowy budynek socjalno – gospodarczy z kotłownią w złym stanie oraz jednokondygnacyjny, podpiwniczony budynek magazynowy w średnim stanie technicznym.
Powierzchnia użytkowa budynku socjalno – gospodarczego wynosi 78,81 m², natomiast budynku magazynowego – 1.598,10 m², w tym piwnice – 798,20 m².
Uzbrojenie nieruchomości stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, telefoniczna. Ścieki odprowadzane do zbiornika bezodpływowego.
Nieruchomość od strony wschodniej i północnej jest ogrodzona siatką metalową na słupkach z rurek metalowych osadzonych w betonowym cokole.
Kształt działki jest wydłużonym prostokątem ze ściętym narożnikiem.
Dojazd do nieruchomości, który odbywa się przez działki nr 29/3 i 39/17 stanowiące własność Gminy Nakło nad Notecią, jest zwężony w jednym miejscu do szerokości 2,20 m.

IV. Przeznaczenie nieruchomości:
Działka nr 39/31 położona jest na terenie, na którym brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią przyjętej uchwałą Nr XVIII/308/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 stycznia 2016 r., dla w/w działki określono kierunek zagospodarowania: K – tereny infrastruktury kanalizacyjnej, tereny istniejących i projektowanych obiektów infrastruktury technicznej.
Ponadto część działki nr 39/31 położona jest w strefie W ochrony archeologicznej.
Nieruchomość nie jest objęta obszarem zdegradowanym bądź obszarem rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).

V. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

VI. Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

VII. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 23 maja 2017 r. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, pokój nr 16.

VIII. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 17 maja 2017 r. na konto Powiatu Nakielskiego nr 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi w całości nabywca nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

IX. Warunki uczestniczenia w przetargu:
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w ustalonej wysokości, we wskazanej formie i w wyznaczonych terminie oraz miejscu.
Przed otwarciem przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestników przetargu.
W przypadku uczestniczenia w przetargu osób prawnych i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy przedłożyć komisji przetargowej aktualny odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa.
W przypadku uczestniczenia w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia nieruchomości.

X. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI. Starosta Nakielski może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podaje się przyczynę odwołania przetargu.

XII. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres 30 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego (http://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info). Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat nakielski.

XIII. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, który mieści się przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6 lub telefonicznie pod nr 52 386 62 15 lub 52 385 16 20.

STAROSTA NAKIELSKI

Tomasz Miłowski

    • Nr przetargu 5/2017

Informacje

Rejestr zmian