Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) – Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomość położoną w obrębie Drążno, gmina Mrocza, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11 o powierzchni   0,0700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1N/00031199/6.

II. Opis nieruchomości
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę jest niezabudowana. Ma kształt zbliżony do prostokąta i jak wynika z ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione.

III. Przeznaczenie nieruchomości
Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 lutego 2017 r. działka nr 11 położona w obrębie ewidencyjnym Drążno, gmina Mrocza nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza (Uchwała nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza) przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym jako:
– tereny istniejącej zabudowy miejscowości oraz ewentualnego rozwoju zabudowy,
– granica obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej

Jednocześnie informuję, że Rada Miejska w Mroczy nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 8 oraz w art. 25 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).

IV. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy i terminy jej wnoszenia  
Czynsz z tytułu dzierżawy w/w nieruchomości wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za 3 miesiące.
Termin wnoszenia czynszu z tytułu dzierżawy do 10 – tego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.

V. Zawarcie umowy dzierżawy w/w nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat.

VI. Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego (http://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

STAROSTA NAKIELSKI

Tomasz Miłowski

    • Nr przetargu 2/2017

Informacje

Rejestr zmian