Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przetargu ustnego ograniczonego

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 3 i art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 345/2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego, Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca wąski pasek gruntu pomiędzy dwiema zabudowanymi działkami, dlatego przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

II. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do  sprzedaży część nieruchomości położoną w obrębie Sadki, gmina Sadki, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 364 o powierzchni 0,0200 ha – użytek gruntowy dr – drogi, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00030851/8.

III. Opis nieruchomości:
Działka nr 364 położona jest w południowo – zachodniej części miejscowości Sadki przy ulicy Wyrzyskiej – droga krajowa nr 10. Stanowi ona wąski pasek gruntu pomiędzy dwiema zabudowanymi działkami. Bliższe i dalsze sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowa, handlowa i usługowa.

IV. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z zaświadczeniem nr 126.05/2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 maja 2016 r., znak: RI.6727.48.2016.KK plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadki od 01 stycznia 2004 r. jest nieaktualny, a działka nr 364 posiada przeznaczenie zgodne z wypisem z rejestru gruntów. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy w Sadkach z dnia 03 września 2015 r., w/w działka ujęta jest w I strefie zurbanizowanej oraz ujęta jest w strefie B ochrony konserwatorskiej. Ponadto dla tej działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy oraz nie jest prowadzone postępowanie w sprawie jej wydania.

V. Obciążenia działki oraz zobowiązania, których jest przedmiotem:
Działka nie jest obciążona hipoteką oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

VI. Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

VII. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 09 marca 2017 r. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, pokój nr 16.

VIII. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 02 marca 2017 r. na konto Powiatu Nakielskiego nr 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi w całości nabywca nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

IX. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy dostarczyć do dnia 02 marca 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, który mieści się przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6, pokój nr 3.
Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

X. Warunki uczestniczenia w przetargu osób będących właścicielami nieruchomości sąsiednich:
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w ustalonej wysokości, we wskazanej formie i w wyznaczonych terminie oraz miejscu oraz dostarczenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w wyznaczonych terminie oraz miejscu.
Przed otwarciem przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestników przetargu.
W przypadku uczestniczenia w przetargu osób prawnych i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy przedłożyć komisji przetargowej aktualny odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa.

W przypadku uczestniczenia w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia nieruchomości.

XI. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XII. Starosta Nakielski może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podaje się przyczynę odwołania przetargu.

XIII. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres 30 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego (http://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

XIV. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, który mieści się przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6 lub telefonicznie pod nr 52 386 62 15 lub 52 385 16 20.

STAROSTA NAKIELSKI

Tomasz Miłowski

    • Nr przetargu 1/2017

Informacje

Rejestr zmian